ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | Ογκολογικο Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών

Το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει το Ογκολογικό Κέντρο στηρίζεται στην ύπαρξη στενής συνεργασίας μεταξύ των ασθενών και του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού του Κέντρου.  Ο καθένας, μέσα από την δική του ιδιότητα και συμπεριφορά συμβάλει στην εδραίωση της εκτίμησης και του σεβασμού των δικαιωμάτων τους, των ευθυνών και των υποχρεώσεων τους.

Στις 7 Απριλίου, 2005 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος Ι του 2005 ο οποίος προνοεί για την κατοχύρωση και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και  για τη σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών.

Οι πρόνοιες του νόμου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα σε φροντίδα υγείας όπως αρμόζει στις ανάγκες της υγείας του και όπως αυτή παρέχεται εντός εύλογου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες αυτές.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα καλής ποιότητας φροντίδας υγείας, που τη χαρακτηρίζουν τόσο υψηλά τεχνικά επίπεδα όσο και η ανθρώπινη σχέση μεταξύ του ασθενούς και του παρέχοντος τη φροντίδα υγείας.
 • Ο ασθενής έχει αναφαίρετο δικαίωμα να επιλέξει και να αλλάξει το ιατρικό ίδρυμα ή τον παροχέα υπηρεσιών υγείας, νοουμένου ότι αυτό είναι συμβατό με τη λειτουργία του συστήματος υγείας.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπή μεταχείριση κατά την παροχή φροντίδας υγείας, η οποία του προσφέρεται με ανάλογο σεβασμό προς τις πολιτισμικές του αξίες.
 • Η φροντίδα υγείας  προσφέρεται σε όλους ισότιμα χωρίς δυσμενή διάκριση.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα ολοκληρωμένης ιατρική πληροφόρησης. Μπορεί επίσης να επιλέγει κατά πόσο κάποιο άλλο πρόσωπο και ποιο θα ενημερώνεται εκ μέρους του.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα, εάν το επιθυμεί, να λαμβάνει και δεύτερη ιατρική γνώμη, οπότε δικαιούται να εφοδιάζεται με αντίγραφο του ιατρικού του αρχείου περιλαμβανομένης και ιατρικής έκθεσης και βιολογικές ουσίες και να του παρέχεται κάθε άλλη βοήθεια που χρειάζεται για το σκοπό αυτό.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει εύλογο υπολογισμό της  αναλυτικής κατάστασης των οικονομικών επιβαρύνσεων, όπου υπάρχουν, σε οποιοδήποτε  στάδιο της φροντίδας υγείας.
 • Προϋπόθεση για την παροχή φροντίδας υγείας είναι η συγκατάθεση του ασθενούς που δίδεται ύστερα από ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση, σε κατάλληλο χρόνο και με τρόπο καταληπτό, ώστε ο τελευταίος να αποφασίζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα.
 • Συμμετοχή του ασθενούς σε επιστημονική έρευνα ή πειραματική θεραπεία επιτρέπεται μόνο υπό προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την προηγούμενη γραπτή του συγκατάθεση κατόπιν ολοκληρωμένης πληροφόρησης.
 • Όλες οι πληροφορίες για την ιατρική κατάσταση του ασθενούς, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται εμπιστευτικές ακόμα και μετά το θάνατο του και δεν αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή.
 • Τα παράπονα των ασθενών εξετάζονται πλήρως και σύμφωνα με διατάξεις που προνοεί ο νόμος. Σύμφωνα  με το νόμο, παράπονα ασθενών του Ογκολογικού Κέντρου μπορούν να υποβάλλονται σε Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή που έχει αρμοδιότητα, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (Ι) του άρθρου 23 του Νόμου, να εξετάζει παράπονα για το Ογκολογικό Κέντρο και εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η σύνθεση της Επιτροπής και ο τρόπος επικοινωνίας με τα μέλη της είναι αναρτημένα στην υποδοχή που βρίσκεται στην είσοδο του Κέντρου.  

Υποχρεώσεις των ασθενών

Το Ογκολογικό Κέντρο αναμένει παράλληλα από τους ασθενείς να αποδέχονται και να είναι συνεπείς με τις δικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο αναμένει να: 

 • εξασφαλίσετε παραπεμπτικό από τον προσωπικό σας ιατρό, για τους δικαιούχους ΓεΣΥ, κατά την πρώτη εγγραφή σας στο Κέντρο ή και για την επανέκδοσή του όταν χρειάζεται. 
 • τακτοποιείτε έγκαιρα τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, αν έχετε κάλυψη από ταμείο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ή ασφαλιστική εταιρεία, για τους μη-δικαιούχους ΓεΣΥ.
 • δίνετε τις πληροφορίες που γνωρίζετε, όσον αφορά το ιατρικό σας ιστορικό, τους λόγους εισαγωγής σας σε νοσοκομείο/κλινική, τη φαρμακευτική αγωγή σας και γενικά ό,τι αφορά την υγεία σας.
 • καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να κατανοήσετε τη θεραπεία σας. Γι’ αυτό, ενθαρρύνεστε να συζητάτε τις απορίες σας με το ιατρό ή τη νοσηλεύτρια.
 • ενημερώνετε τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια  για προβλήματα ή αλλαγές στην κατάσταση της υγείας σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας.
 • επιδεικνύετε κατανόηση όταν παρουσιάζεται ανάγκη μετακίνησης σας σε άλλο δωμάτιο νοσηλείας ή σε άλλη κλίνη εντός του Κέντρου.
 • συμπεριφέρεστε με ευγένεια έναντι των άλλων ασθενών και σε όλο το προσωπικό του Κέντρου και να συμβάλλετε στη διατήρηση της ησυχίας.
 • σέβεστε την επίπλωση, τον εξοπλισμό και γενικά την περιουσία του Κέντρου, τόσο εσείς, όσο και οι επισκέπτες σας.
 • σέβεστε την αντικαπνιστική μας πολιτική.
 • γνωρίζετε και πληροφορείτε του οικείους σας για τους κανονισμούς του επισκεπτηρίου.
 • είστε τυπικοί στο χρόνο προσέλευσης σας στον ιατρό, στα διαγνωστικά και θεραπευτικά τμήματα, καθώς και στο χρόνο αναχώρησης σας.