ΕΙΣΦΟΡΕΣ | Ογκολογικο Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
eisfores

Το Κέντρο δέχεται εκούσιες εισφορές για αγορά εξοπλισμού και για το Ειδικό Ταμείο Έρευνας και Υποτροφιών.   

 • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  Αξιοποιούνται εκούσιες εισφορές για αγορά νέου εξοπλισμού για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο.   

 • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

  Το Ειδικό Ταμείο δημιουργήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου με σκοπό την αποδοχή εκούσιων εισφορών και τη διοχέτευση τους σε συγκεκριμένους σκοπούς:

   

  • Τη συμβολή, ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργό συμμετοχή στην έρευνα στην ογκολογία.
  • Τη διενέργεια μελετών και ερευνών.
  • Την παροχή υποτροφιών σε προσωπικό του Κέντρου.
  • Τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων.

   

  Σε καμία περίπτωση οι πόροι του Ταμείου δεν διαθέτονται για τη μείωση των υποχρεώσεων των Ιδρυτών του Ογκολογικού Κέντρου, δηλαδή του Ιατρικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου όσον αφορά τον εξοπλισμό, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και επέκταση του Κέντρου, και της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τις ετήσιες λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου.

   

  Το Ειδικό Ταμείο ετοιμάζει και δημοσιεύει ετήσιο απολογισμό ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις ουσιώδεις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτεί.

   

  Τα κεφάλαια του Ειδικού Ταμείου τηρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό στο όνομα του Ειδικού Ταμείου, από τον οποίο γίνονται όλες οι πληρωμές για σκοπούς υλοποίησης των σκοπών του Ειδικού Ταμείου.

   

  Σημασία της εισφοράς σας

  Το Κέντρο συμμετέχει ήδη σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από οργανισμούς όπως το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλους φαρμακευτικούς οίκους. Όμως η χρηματοδότηση αυτή καλύπτει μόνο μέρος των δαπανών. Επίσης υπάρχει δυσκολία στην εξασφάλιση πόρων για την προσέλκυση και εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού όπως αναλυτές στατιστικών στοιχείων και νοσηλευτές έρευνας. Προϋπόθεση για την προσέλκυση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων είναι η ύπαρξη τέτοιας υποδομής.

   

  Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, σε τομείς όπως η νοσηλευτική, η ακτινοθεραπεία και η ιατροφυσική, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις ογκολογικές υπηρεσίες. Γι’ αυτό απαιτείται υποστήριξη των νέων αποφοίτων για την απόκτηση πρόσθετων εξειδικευμένων προσόντων και για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση τους. Η στήριξη από άλλες πηγές όπως η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πολύτιμη. Όμως δεν αρκεί.

   

  Η εισφορά σας

  Εισφορές γίνονται δεκτές μόνο από το προσωπικό του Λογιστηρίου του Κέντρου.

  Οι επιταγές εκδίδονται στο όνομα «Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου – Ειδικό Ταμείο».  Σε κάθε περίπτωση εκδίδετε απόδειξη που φέρει το λογότυπο «Ειδικό Ταμείο Έρευνας & Υποτροφιών».