Τι είναι η κλινική μελέτη;

Κλινική μελέτη είναι μία μορφή επιστημονικής έρευνας με σκοπό την αξιολόγηση καινούργιων διαγνωστικών ή θεραπευτικών μεθόδων. Τέτοιοι μέθοδοι μπορεί να αφορούν νέα φάρμακα ή θεραπείες, νέα δοσολογία ή συνδυασμό διαφορετικών θεραπειών, όπως για παράδειγμα χορήγηση χημειοθεραπείας ταυτόχρονα με ακτινοθεραπεία, ή/και ορμονοθεραπεία, ή/και ανοσοθεραπεία κ.α.

Στην περίπτωση του καρκίνου, στόχος των κλινικών μελετών είναι η τεκμηρίωση αποτελεσματικότερων θεραπειών με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες. Σε αυτές συμμετέχουν μόνο εθελοντές.

Οι ασθενείς με κακοήθειες μπορούν να επωφεληθούν υπό την μορφή πρόσθετων θεραπευτικών επιλογών ή/και με τη συμβολή τους στην ανακάλυψη νέων βιοδεικτών στον καρκίνο, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων νέας τεχνολογίας με απώτερο στόχο την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Υπάρχουν δύο είδη κλινικών μελετών. Οι παρεμβατικές κλινικές μελέτες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την χορήγηση ερευνητικού φαρμάκου και οι μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες όπου αφορούν μεταφραστικές έρευνες και καταγραφή χωρίς την χορήγηση κάποιου ερευνητικού φαρμάκου.

Όλες οι κλινικές μελέτες που διεξάγονται παγκοσμίως, καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων (ClinicalTrials.gov). Εκεί όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ανατρέξει για εξεύρεση πληροφοριών.

Εφόσον ένα ερευνητικό φάρμακο έχει περάσει από τη προκλινική φάση δοκιμής που έγινε πάνω σε κυτταρικές σειρές και πειραματόζωα σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον, στη συνέχεια εφαρμόζεται σε ανθρώπους και αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο ωφελιμότητα/ρίσκου.

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Οι φάσεις Κλινικών Μελετών για τελική έγκριση νέου φαρμάκου

Οι κλινικές μελέτες στον άνθρωπο διακρίνονται σε τέσσερεις φάσεις:

Clinical Trials

 

www.slideshare.netdrlokendraclinical-trial-phases-132394456 

 

Συνολική διάρκεια των φάσεων(I-IV): περίπου 6-7 έτη

Φάση Ι: Δοκιμασία νέων θεραπειών που μελετούνται σε ελεγχόμενο, μικρό αριθμό ανθρώπων για πρώτη φορά. Κύριος στόχος: η συλλογή πληροφοριών και η αξιολόγηση και προσδιορισμός μίας ασφαλούς δόσης της θεραπείας για την ανθρώπινη χρήση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται και παρακολουθούνται προσεκτικά.

Φάση ΙΙ: Περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν την πειραματική θεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κύριος στόχος: να διαπιστωθεί εάν η θεραπεία λειτουργεί για ασθενείς με συγκεκριμένο είδος καρκίνου. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνεχίζουν να παρακολουθούνται προσεκτικά και καταγράφονται τυχόν νέες παρενέργειες. Εφόσον αρκετοί άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτή τη φάση και τα οφέλη υπερτερούν των παρενεργειών, μπορεί να ξεκινήσει η Φάση ΙΙΙ.

Φάση ΙΙΙ: Δοκιμασία της θεραπείας σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και συνήθως διαρκούν περισσότερο από τις Φάσεις Ι και ΙΙ. Κύριος στόχος: να συγκριθεί η πειραματική θεραπεία με μια συνήθη θεραπεία, ή μπορεί δύο διαφορετικές πειραματικές θεραπείες να συγκριθούν μεταξύ τους. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρακολουθούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συνεχίζονται να καταγράφονται τυχόν νέες παρενέργειες.

Φάση IV: Η θεραπεία δοκιμάστηκε σε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών μετά την έγκριση του φαρμάκου ή της συσκευής από τον FDA. Κύριος στόχος: να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των θεραπειών και να παρακολουθούνται οι παρενέργειες, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα για μεγαλύτερη χρονική περίοδο σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού;

Η κάθε κλινική μελέτη φέρει ειδικά κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού που πρέπει να πληρούνται για να μπορούν οι ασθενείς να ενταχθούν σε μία μελέτη. Με βάση αυτών ο ιατρός θα κρίνει ποιος ασθενής μπορεί να συμμετέχει σε μια έρευνα. Αυτά τα κριτήρια κυρίως βασίζονται στην ηλικία, στο φύλο, στο είδος και στάδιο της νόσου, στις αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις καθώς και στο προηγούμενο ιστορικό θεραπειών και νοσημάτων

Η συμμετοχή ενός ασθενή σε μία κλινική μελέτη είναι αποκλειστικά δική του/της απόφαση και μπορεί να αρνηθεί ή και να αποσυρθεί σε οποιοδήποτε χρόνο αποφασίσει χωρίς να επηρεάζει την αντιμετώπισή του/της, ακόμη και μετά την ένταξη του/της στην μελέτη.

Εφόσον θεωρηθεί ο/η ασθενείς κατάλληλος/η από τον γιατρό για μια μελέτη, τότε δίνεται το έντυπο συγκατάθεσης και πληροφόρησης.

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Πώς ελέγχεται η διεξαγωγή τους;

Οι κλινικές μελέτες όπου συμμετέχουν ασθενείς, διεξάγονται υπό αυστηρές επιστημονικές και ηθικές κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται παγκοσμίως και περνούν από έλεγχο πριν λάβουν τελική έγκριση από Διεθνές Οργανισμούς όπως τον FDA - U.S. Food and Drug Administration (fda.gov) και τον EMA - European Medicines Agency | (europa.eu).

Στην Κύπρο, οι κλινικές μελέτες που αφορούν φάρμακα ανθρώπινης χρήσης διεξάγονται μόνο μετά από εξέταση και έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) (συστάθηκε το 2005 με βάση τον Περί Βιοηθικής Νόμο 150(Ι)/2001) και από το Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Κάθε κλινική μελέτη που διεξάγεται στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Έρευνας του Κέντρου, πριν από την κατάθεση της στις ρυθμιστικές αρχές του κράτους (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, γίνεται τακτικός επιτόπιος έλεγχος από τον ανάδοχο οργανισμό (φαρμακευτική εταιρεία ή διεθνή ερευνητικό οργανισμό) ο οποίος έχει ευθύνη να επιβλέπει όλες τις εργασίες της μελέτης, ώστε να διαφυλάσσεται η αξιοπιστία της.

Οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν με σκοπό:

 • την προστασία των ατόμων που συμμετέχουν (σεβασμός της αξίας του ανθρώπου)
 • την επίβλεψη και έλεγχο των μελετών ώστε να τηρείται η Ορθή Κλινική Πρακτική (με αφετηρία τον Κώδικα της Νυρεμβέργης και ως πρόσφατα την αναθεωρημένη Διακήρυξη του Ελσίνκι).
 • τη διασφάλιση των ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ατόμων που συμμετέχουν.
Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η έγγραφη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης;

Οι ασθενείς συμμετέχουν με τη θέλησή τους και μόνο μετά από γραπτή και προφορική ενημέρωση και συγκατάθεσή τους. Κανένας ασθενής δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια κλινική μελέτη χωρίς να υπογράψει «έντυπο συγκατάθεσης και πληροφόρησης». Κατά την παρουσίαση και επεξήγηση του εντύπου αυτού ο ιατρός ή άλλος ερευνητής θα εξηγήσει στον ασθενή το σκοπό της μελέτης, τις διαδικασίες και τους πιθανούς κινδύνους και οφέλη από τη συμμετοχή του/της.

Κάθε ασθενής που πληροί τα κριτήρια ένταξης μιας μελέτης και κριθεί κατάλληλος/η για συμμετοχή από τον γιατρό, θα λαμβάνει έναν κωδικό ο οποίος θα είναι ειδικός για τη συγκεκριμένη μελέτη και θα χρησιμοποιείται από τη στιγμή της ένταξης του/της όπου θα προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα ακολουθώντας τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Με αυτό τον τρόπο, όλες οι πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης. 

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές μελέτες στο Ογκολογικό Κέντρο;

Από την ίδρυσή του το Κέντρο έχει επιδείξει σημαντική δρστηριότητα κλινικής έρευνας, η οποία ανέκαθεν είχε υψηλή προτεραιότητα. Εντός του Κέντρου, η Μονάδα Κλινικών μελετών (CTU), διεξάγει κλινικές μελέτες για πάνω από 23 χρόνια (από το 1999). 

Το Κέντρο συμμετέχει σε μελέτες (τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο) καλύπτοντας όλο το εξελικτικό φάσμα (φάσεις Ι-ΙV).

Οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται από τους θεράποντες ιατρούς τους κατά πόσο υπάρχουν κλινικές μελέτες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Η επιτυχία των κλινικών μελετών εξαρτάται από την εθελοντική συμμετοχή των ασθενών. Στο Κέντρο οι ασθενείς συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με την υγεία τους και έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μια θεραπεία προτού γίνει ευρέως διαθέσιμη (κλινική μελέτη).

Οι τρέχουσες κλινικές μελέτες του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου: 

Clinical Trials 1
Clinical Trials 2

Διαβάστε Λιγότερα
Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα μας

Δρ. Ελισάβετ Παπαγεωργίου

Συντονίστρια Κλινικών Δοκιμών

Elisavet.Papageorgiou@bococ.org.cy

  Νοσηλευτές κλινικής έρευνας

  Ιωάννης Στυλιανού                                     

  ioannis.stylianou@bococ.org.cy

   

  Λουκία Γεωργίου

  loukia.georgiou@bococ.org.cy

   

  Ειδικοί επιστήμονες

   

  Άντρη Δημητρίου

  antri.demetriou@bococ.org.cy

   

  Δρ. Αλεξία Αλεξανδράκη

  alexia.alexandraki@bococ.org.cy

   

  Γεωργία Καραολή

  Georgia.Karaoli@bococ.org.cy

   

  Δρ. Ελισάβετ Φωτίου

  elisavet.l.fotiou@bococ.org.cy